OGŁOSZENIE Z DN. 28.03.2024R. O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Antologic sp. z o.o. sp. k. ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach programu FEDS.01.02-IP.01-067/24 – Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 1.2.A Projekty B+R przedsiębiorstw dla województwa dolnośląskiego bez powiatu zgorzeleckiego

Cele partnerstwa

Organizator naboru zamierza złożyć w partnerstwie wniosek o dofinansowanie projektu w ramach ww. działania. W tym celu planowane jest zawarcie umowy partnerskiej (konsorcjum) w skład, którego wchodzić będzie:
1) Antologic sp. z o.o. sp. k. (Partner wiodący, Lider konsorcjum),
2) jednostka naukowa (Partner, Konsorcjant) wyłoniona w ramach otwartego naboru w celu wspólnego przygotowania i realizacji ww. projektu, w zakresie zgodnym z wskazanym w art. 39, ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.).

Ostateczna treść umowy partnerskiej (konsorcjum) zostanie opracowana na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie

Główny cel partnerstwa stanowi nawiązanie współpracy na poczet wspólnego przygotowania koncepcji projektu, wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu dotyczącego opracowania “Adaptive Personal Accomodation Search Engine”. Celem projektu jest stworzenie wyszukiwarki, która w intuicyjny i ergonomiczny sposób budując kontekst i profil użytkownika wybiera najbardziej dostosowaną do oczekiwań ofertę usług noclegowych.

Zakres partnerstwa (działania przewidziane do realizacji w ramach projektu)

Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu na każdym jego etapie. W ramach tworzonego konsorcjum przewiduje się realizację następujących zadań:

1) przygotowanie wniosku o dofinansowanie w oparciu o dokumentację konkursową;
2) przeprowadzenie prac B+R, osiągnięcie wskaźników, rozliczenie projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie.
Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum zobowiązany jest do wspólnego dążenia do osiągniecia nadrzędnego celu projektu oraz do skoordynowanego działania i realizacji zadań zaplanowanych w projekcie oraz obowiązków wynikających z umowy partnerskiej (konsorcjum)

Szczegółowy zakres i opis zadań poszczególnych Partnerów będzie wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, który będzie złożony w ramach naboru. Oczekuje się, że Partner wniesie niezbędne Know-how w zakresie prac B+R, doświadczenie i znajomość obszaru tematycznego projektu, co przyczyni się do osiągnięcia celów i wskaźników projektu. Wymaga się, aby Zespół Partnera był dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

Ostateczny zakres działań Partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

Kryteria wyboru Partnera

Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079 z późn.zm.), z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów. Preferowane będą podmioty o największym potencjale z punktu widzenia celów partnerstwa i założeń projektu z uwzględnieniem przy wyborze Partnerów zgodności działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa, deklarowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa oraz doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze.

 • Deklarowany potencjalny wkład Partnera w realizację celów partnerstwa (90 pkt.): osobowy (40 pkt.), rzeczowy (30 pkt.) przygotowanie założeń do realizacji projektu (20 pkt.),
 • Posiadanie doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze (10 pkt.).

Przygotowanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w języku polskim na adres: bartosz.forysiak@antologic.com
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje określone w niniejszym ogłoszeniu, w tym:
  a) Opis koncepcji udziału w projekcie, a w szczególności propozycję realizacji zadań oraz potencjału technicznego do wykorzystania w ramach projektu (sprzęt, WNiP) po stronie Partnera z szacunkowym kosztem podanym z możliwą dokładnością;
  b) Opis dotychczasowej działalności kandydata na Partnera (doświadczenia), uwzględniający jego największe osiągnięcia
  c) Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na Partnera wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i doświadczenia.
 3. Oferent może złożyć w ramach naboru tylko jedną ofertę.
 4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na Partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną lub podpis elektroniczny)

Termin i sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w terminie: 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego naboru, tj. do dnia 18.04.2024r.
  Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub osobistego, przesłanego jako załącznik do wiadomości na adres: bartosz.forysiak@antologic.com z tematem: „Oferta w naborze na wybór Partnera do projektu”. Organizator naboru powoła Komisję oceniającą nabór, która dokona oceny poprawnie złożonych ofert i wyłoni najkorzystniejszą ofertę, tj. taką która spełnia wszystkie warunki formalne i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego z kandydatów na Partnera i unieważnienia naboru.
 4. W przypadku unieważnienia naboru Organizator naboru nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności nie ponoszenia odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 5. Organizator zaproponuje wybranemu podmiotowi zawarcie umowy partnerskiej/konsorcjum, spełniającej wymagania określone w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, która w sposób szczegółowy określi kluczowe kwestie związane z realizacją projektu zgodnie z wymaganiami dokumentacji konkursowej DIP.
 6. Umowa ulega rozwiązaniu w całości w przypadku nie podpisania przez Lidera Konsorcjum Umowy o dofinansowanie z DIP
 7. W sytuacji niewyrażenia przez wyłonionego Partnera zgody na zawarcie umowy na warunkach określonych przez Organizatora naboru, Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyboru Partnera spośród pozostałych podmiotów, które złożyły oferty w niniejszym naborze i uzyskały kolejne lokaty na liście rankingowej lub odstąpienia od partnerstwa.
 8. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora naboru.
 9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie
 10. W toku badania i oceny ofert Organizator naboru zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do kandydata na Partnera o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów
 11. Dane kontaktowe w sprawie naboru: Bartosz Forysiak bartosz.forysiak@antologic.com 511 718 270

Przetwarzanie danych osobowych

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przetwarza Twoje dane osobowe. Opisujemy tu zasady, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Niniejsze praktyki mają na celu ochronę Twojej prywatności. Wierzymy, że przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich z zastrzeżeniem, że gromadzone informacje są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, KRS 0000600954 zwany dalej Administratorem.

Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zasady przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzanie są wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celach rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora będzie możliwość dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

ANTOLOGIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. nie gromadzi i nie opracowuje Twoich danych, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny w celu ich rozpowszechniania bądź sprzedaży czy w celach marketingowych bądź w ramach programów mailingowych prowadzonych na rzecz osób trzecich.

Dane poufne o charakterze osobistym

ANTOLOGIC Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. k. nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą min. rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych bądź innych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, życia seksualnego czy karalności. Jeżeli w szczególnych przypadkach pozyskamy od Ciebie takie dane dostęp do nich będzie zabezpieczony zgodnie z naszymi wewnętrznymi, wysokim standardami bezpieczeństwa informacji. W ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. wprowadziliśmy procedury mające na celu ochronę informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy niedozwolonym ujawnieniem.

Cookies

Witryna internetowa www.antologic.com i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies nie są przez nas wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających witrynę www.antologic.com, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies z witryny www.antologic.com możesz włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu.

Dane w procesie rekrutacji

Jeżeli zdecydujesz się złożyć swoją aplikację w procesie rekrutacji do pracy w ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. będziemy potrzebowali wyrażenia przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji. Dane przekazane przez Ciebie w procesie rekrutacji nie będą przez nas wykorzystywane w żadnym innym celu jak tylko przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zgadzając się na przetwarzanie przez nas swoich danych w procesie rekrutacji zgadasz się na przekazanie nam min. swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jak i innych, niż wyżej określone, danych, zawartych przeze Ciebie w złożonych dokumentach aplikacyjnych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie zostaną usunięte. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane doradcom i podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. W takiej sytuacji przestrzegamy odpowiednich standardów ochrony danych osobowych, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych przez Ciebie informacji.

Dane w procesie komunikacji mailowej

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przy realizacji powyższych celów przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Twoje uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem: privacy@antologic.com

Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb ANTOLOGIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej polityki prywatności.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking “I Accept” on this banner you consent to the use of cookies unless you disable them. You can learn more about our Privacy policy HERE.
I Accept