Below you will find information on the way in which ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. processes your personal data. This Privacy Policy describes the rules we follow in order to ensure respect for privacy of all the visitors to our website. These practices are aimed to protect your privacy. We believe that flow of information benefits everyone, as long as the collected data are used responsibly.

 • Data controller

The controller of your personal data as defined and in compliance with the Regulation of the European Parliament and the Council of the European Union 2016/679 of April 27th, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/WE (GDPR) is: ANTOLOGIC Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, with its seat in Wrocław 50-225, at ul. Władysława Reymonta 13, National Court Register (KRS) 0000600954, hereinafter referred to as the Controller.

 • Purposes of data processing

Your personal data are processed by us only to the extent necessary and for the purpose of establishing and maintaining business relationships; drawing up, changing or terminating a Contract as well as to provide electronically supplied services. They are also used only to the extent necessary and for the purpose of fulfilling legitimate interest (legally justified purposes) and their processing does not infringe on data subject’s rights or freedoms.

 • Data processing rules

Your personal data are processed in compliance with the regulations in force. A lawful basis for processing personal data consists of at least one of those:

 • you have given your consent to the processing of your personal data for one or more specific purposes, e.g., for the needs of recruitment process (art. 6(1)(a) of the GDPR)
 • processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract (art. 6(1)(b) of the GDPR)
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Controller is subject (art. 6 (1)(c) of the GDPR)
 • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Controller i.e., answering a contact form enquiry as well as for statistical and analytical purposes where the legitimate interest of the Controller is the possibility of analysing data and creating statistics (art. 6(1)(f) of the GDPR)

ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. does not collect or process your personal data gathered through our website with the aim of their distribution, sale or for marketing-related purposes. They will not be used for mailing campaigns organised for third parties.

 • Sensitive personal data

ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. does not use its website to gather sensitive personal data unless it is required in order to comply with current legislation, e.g., for recruitment purposes.

Sensitive personal data include information such as racial or ethnic origin, religious or philosophical beliefs, political opinions, trade union membership, health status, data concerning a person’s sex life or sexual orientation as well as criminal record. If, in a specific case, we obtain such data from you, the access to them will be secured according to our high internal standards of information safety. In ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. we have implemented procedures that aim to protect information from being lost, misused or exposed.

 • Cookies

Our website www.antologic.com and/or each of its sections may use cookies. Cookies are small pieces of data that are sent to the user’s web browser by a server and stored there. When the browser connects to the website again, the website can recognise the user’s device. Only the server which created the cookie is allowed to read the information that it stores. Cookies make it easier to access websites that you have already visited. Stored data include IP address, browser type, language, operating system, internet service provider, information about time, date and location as well as the information sent to the server through a contact form. Collected data allow to monitor how a website is used in order to improve website performance and provide more effective and trouble-free online experience. We do not use cookies in order to identify visitors to the www.antologic.com personally; they only help us to track users’ traffic. If you do not want to receive cookies from www.antologic.com website you can enable cookie consent notice in your browser and decide whether to block them each time a notice appears.

 • Data used in recruitment process

If you decide to submit your job application in a recruitment process for a post in ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. we will require you to consent to your personal data being used in the recruitment process. The data you provide in the recruitment process will be used for the recruitment purposes only. By consenting to having your data processed in the recruitment process you consent to providing us with information such as: your name and surname, date of birth, correspondence address, your education and employment record as well as other data present in the application papers you submit.

Your data will be stored for a period of 3 months starting on the day the recruitment process ends, and will be deleted subsequently. Your personal data will not be used for automated decision-making or profiling. Your personal data might be made available to advisors and agents cooperating with the Controller, in order to carry out the recruitment. In such a situation appropriate data protection standards are complied with in order to guarantee confidentiality and safety of all the information you provide.

 • Your entitlements

In accordance with GDPR you have the right to access, rectify, obtain a copy of, erase, and restrict the processing of your personal data and the right to data portability, as well as the right to object to data processing and the right to withdraw your consent to data processing at any time. You also have the right to lodge a complaint with the data protection supervisory authority if you believe that the processing of your personal data infringes the provisions of GDPR.

 • Contacting us on matters related to data processing

In matters related to data processing, you may contact us at: privacy@antologic.com

 • Changes to Privacy Policy

ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. reserves the right to update or change this Privacy Policy as needed.

———————————

Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. przetwarza Twoje dane osobowe. Opisujemy tu zasady, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Niniejsze praktyki mają na celu ochronę Twojej prywatności. Wierzymy, że przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich z zastrzeżeniem, że gromadzone informacje są wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.

 • Administrator danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest ANTOLOGIC Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Władysława Reymonta 13, 50-225 Wrocław, KRS 0000600954 zwany dalej Administratorem.

 • Cele przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania lub zachowania relacji biznesowych, nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 • Zasady przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzanie są wyłącznie na mocy obowiązujących regulacji prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 • wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celach rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przetwarzanie niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego czy w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora będzie możliwość dokonywania analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. nie gromadzi i nie opracowuje Twoich danych, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny w celu ich rozpowszechniania bądź sprzedaży czy w celach marketingowych bądź w ramach programów mailingowych prowadzonych na rzecz osób trzecich.

 • Dane poufne o charakterze osobistym

ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład do celów rekrutacji. Poufne informacje osobiste dotyczą min. rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych bądź innych, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, stanu zdrowia, życia seksualnego czy karalności. Jeżeli w szczególnych przypadkach pozyskamy od Ciebie takie dane dostęp do nich będzie zabezpieczony zgodnie z naszymi wewnętrznymi, wysokim standardami bezpieczeństwa informacji. W ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. wprowadziliśmy procedury mające na celu ochronę informacji przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy niedozwolonym ujawnieniem.

 • Cookies

Witryna internetowa www.antologic.com i/lub każda z jej sekcji może wykorzystywać tzw. pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpozna rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Cookies nie są przez nas wykorzystywane do określenia tożsamości żadnej z osób odwiedzających witrynę www.antologic.com, lecz pomagają nam śledzić ogólny ruch użytkowników na witrynie. Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies z witryny www.antologic.com możesz włączyć w przeglądarce opcję powiadamiania o otrzymywanych plikach cookies i za każdym razem decydować o ich ewentualnym blokowaniu.

 • Dane w procesie rekrutacji

Jeżeli zdecydujesz się złożyć swoją aplikację w procesie rekrutacji do pracy w ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. będziemy potrzebowali wyrażenia przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji. Dane przekazane przez Ciebie w procesie rekrutacji nie będą przez nas wykorzystywane w żadnym innym celu jak tylko przeprowadzenie procesu rekrutacji. Zgadzając się na przetwarzanie przez nas swoich danych w procesie rekrutacji zgadasz się na przekazanie nam min. swojego imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu do korespondencji, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jak i innych, niż wyżej określone, danych, zawartych przeze Ciebie w złożonych dokumentach aplikacyjnych.

Twoje dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a po tym czasie zostaną usunięte. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane doradcom i podmiotom współpracującym z Administratorem, w celu przeprowadzenia rekrutacji. W takiej sytuacji przestrzegamy odpowiednich standardów ochrony danych osobowych, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych przez Ciebie informacji.

 • Twoje uprawnienia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące regulacje prawne.

 • Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem: privacy@antologic.com

 • Zmiany niniejszej polityki

Stosownie do potrzeb ANTOLOGIC Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści niniejszej polityki prywatności.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking “I Accept” on this banner you consent to the use of cookies unless you disable them. You can learn more about our Privacy policy HERE.
I Accept