„Rozwój przedsiębiorstwa dzięki opracowaniu narzędzia informatycznego przeznaczonego do badania popytu hotelarskiego na wskazanym obszarze”

 

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest wykonanie prac badawczo – rozwojowych dotyczących przygotowania narzędzia informatycznego przeznaczonego do badania popytu na usługi hotelarskie na wskazanym obszarze. Zapotrzebowanie na tego rodzaju system wynika bezpośrednio z rynku oraz utrzymującej się od dwóch lat niestabilnej sytuacji gospodarczej w branży hotelarskiej.

CEL PROJEKTU

CELEM PROJEKTU jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez stworzenie i wprowadzenie na rynek NOWEGO PRODUKTU – narzędzia informatycznego, wykorzystującego skomplikowane modele matematyczne do określenia popytu na usługi hotelarskie na wskazanym obszarze.

REZULTAT PROJEKTU

REZULTATEM PROJEKTU będzie system uwzględniający dane z wielu źródeł, który, dzięki wykorzystaniu skomplikowanych modeli matematycznych, będzie w stanie określić popyt na usługi hotelarskie, co pozwoli na wsparcie procesów decyzyjnych i tym samym zmniejszenie ryzyka finansowego związanego z błędną strategią biznesową.

WARTOŚĆ PROJEKTU

289 357,50 PLN

DOFINANSOWANIE Z UE

199 962,50 PLN

„Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego zysk hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących koszty całkowite i personalne

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego strukturę kosztów zmiennych i stałych oraz optymalne zapotrzebowanie zasobów ludzkich i materiałów. System będzie dokonywał analizy danych i na ich podstawie wydawał rekomendację sprzedażowe, zapewniając prognozę w celu optymalizacji i zwiększenia zyskowności dla działalności hotelowej

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest podniesienie innowacyjności Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego aktywności badawczo-rozwojowej w wyniku opracowania NOWEGO PRODUKTU – inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego optymalne zapotrzebowanie zasobów ludzkich i kosztów całkowitych dla działalności hotelowej. System będzie wspomagał użytkowników (zarządców hoteli) w procesie decyzji sprzedażowych poprzez rekomendacje i przedstawianie scenariuszy systemowych, zapewniając prognozę w celu optymalizacji i zwiększenia zyskowności.

REZULTAT PROJEKTU

Rezultat projektu w postaci nowego systemu, poprzez samouczące się algorytmy będzie analizował otrzymane dane, a następnie wykorzystywał je dla określenia optymalnych scenariuszy przy wykorzystaniu określonych zasobów ludzkich, prognozując przy tym wielkość kosztów związanych z zaangażowaniem personelu oraz kosztów o charakterze zmiennym. System pozwoli na poprawę efektywności decyzji sprzedażowych w działalności hotelowej oraz jej rentowności

WARTOŚĆ PROJEKTU

5 327 044,07

DOFINANSOWANIE Z UE

3 504 888,60

”Opracowanie inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego optymalizującego przychody hoteli przy użyciu zaawansowanych algorytmów prognozujących popyt i pozycjonujących optymalne ceny, a także zarządzającego ich publikacją w kanałach dystrybucji”

PRZEDMIOT PROJEKTU

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego prognozującego popyt i najwyższe ceny zapewniające sprzedaż pokoi na kolejnych 365 dni.

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Wnioskodawcy w wyniku opracowania i komercjalizacji NOWEGO PRODUKTU – inteligentnego, autonomicznego systemu informatycznego prognozującego popyt i najwyższe ceny zapewniające sprzedaż pokoi na kolejnych 365 dni.

REZULTAT PROJEKTU

Efektem końcowym projektu będzie wdrożenie systemu HRM poprzez udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.

WARTOŚĆ PROJEKTU

4 618 913,47

DOFINANSOWANIE Z UE

3 082 300,35

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. By clicking “I Accept” on this banner you consent to the use of cookies unless you disable them. You can learn more about our Privacy policy HERE.
I Accept